Hệ thống phòng VIP

PHÒNG MARINA

24 – 26 khách

PHÒNG SENTOSA

10 – 12 khách

PHÒNG CLARKE

6 – 8 khách

PHÒNG BUGIS

6 – 8 khách

PHÒNG SUMESET

6 – 8 khách

PHÒNG ORCHARD

6 – 8 khách